Blog

Samen werken aan vitale wijken

Het wijkgericht werken staat weer volop in de belangstelling. In veel kwetsbare wijken staat de leefbaarheid onder druk, zo bleek opnieuw uit recent onderzoek. Wat is er aan de hand? 

De afgelopen twintig jaar zijn veel wijken ingrijpend verbeterd. Sinds eind jaren negentig investeerden de steden, in samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen en met steun van het Rijk, miljoenen in de verbetering van kwetsbare wijken. 

Door de economische crisis en door gewijzigd overheidsbeleid, raakte de stedelijke vernieuwing de afgelopen vijf jaar echter in een impasse. Platform31 onderzocht hoe het nu met deze wijken gaat. Vanaf 2012 stagneert de positieve ontwikkeling van de leefbaarheid in wijken die de afgelopen decennia als probleemwijk, aandachtswijk of prioriteitswijk zijn gelabeld.

Leefklimaat staat onder druk

Het Platform 31-rapport Kwetsbare wijken in beeld laat zien dat de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en de versobering van de verzorgingsstaat hun weerslag hebben gehad op het leefklimaat in kwetsbare wijken. Ook beleidsmatig is er veel veranderd rond de aanpak van wijken, niet alleen door de beëindiging van het grotestedenbeleid, maar ook door de invoering van de nieuwe Woningwet en de decentralisaties in het sociaal domein, die op wijkniveau nog niet overal goed zijn ingeregeld. Concentraties van kansarme groepen dreigen in sommige wijken verder toe te nemen, terwijl de sociale draagkracht van kwetsbare wijken grenzen kent.

Wijkaanpak anno 2017: dichtbij, kleinschalig en samen

Een nieuwe impuls is daarom nodig van gemeenten, corporaties en andere maatschappelijke partners. De huidige realiteit vraagt niet meer om dichtgetimmerde wijkontwikkelingsplannen, maar om flexibiliteit, samenwerking in wisselende coalities en ruimte voor initiatieven van burgers, woningcorporaties en andere partijen in de wijk. 

Gezamenlijk complexe problemen oplossen door het slim combineren van elkaars inzet. Dát is de uitdaging! En dat is wezenlijk anders dan tien jaar geleden. De wijkaanpak anno 2017 is kleinschalig, met fors minder overheidsmiddelen, dicht bij de leefwereld van de burger en waar mogelijk in samenspraak of interactie met die burger. Effectieve antwoorden op complexe vraagstukken zoals dreigende segregatie, veiligheidsproblematiek en verduurzaming blijven uit. Terwijl juist de aanpak van deze vraagstukken kansen biedt om het leefklimaat van wijken te verbeteren.

In de training Samenwerken in de wijk gaan we op zoek naar kansen, knelpunten en dilemma’s bij het werken aan vitale wijken. En er worden instrumenten en aanpakken aangereikt, bedoeld voor iedereen die concreet aan de slag wil om het leefklimaat in de wijk te verbeteren.

Hans Suurmond

Trainer Samenwerken in de wijk

Datum: 12-10-2017

Delen: