Blog

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnische voorschriften te vervallen.

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer voortaan aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden.

Diverse bezwaren

Over de Wet kwaliteitsborging voor de bouw is al veel gezegd en geschreven. Bouwend Nederland, hoogleraren, diverse gemeenten, maar ook Vereniging Eigen Huis lieten zich onder meer de afgelopen weken kritisch uit over het wetsvoorstel. In het debat werden wederom diverse bezwaren geuit rondom de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel, met name betreft het overhevelen van het toezicht naar private bouwtechnische bureaus. 

Onder andere het CDA vraagt zich af of de gemeente straks nog wel in staat is in te grijpen als het misgaat, een taak die wel aan de gemeente blijft voorbehouden. Naar aanleiding hiervan zegde de minister toe dat het wetsvoorstel in elk geval pas wordt ingevoerd per 1 januari 2019. Gezien de brede bezwaren, gaf de minister aan dat hij in het kabinet zal bespreken of het mogelijk is om het wetsvoorstel aan te houden of te wijzigen. Dat betekent mogelijk dat de wet ook weer door de (nieuwe) Tweede Kamer moet worden behandeld en aangenomen. Vast staat in ieder geval dat het wetsvoorstel opnieuw aanzienlijke vertraging heeft opgelopen.

Vervolgtraject

De minister zal de Eerste Kamer uiterlijk vrijdag 7 juli 2017 per brief informeren over de uitkomst van het overleg van minister Plasterk met het kabinet. Op dinsdag 11 juli 2017 wordt over het wetsvoorstel gestemd. 

Onno Molders

Docent BouwrechtAcademie

Datum: 05-07-2017

Delen: