De corporatiemedewerker van de 21ste eeuw

Continu inzetbaar blijven met goede ICT-kennis, inzicht en digitale vaardigheden

“De digitalisering biedt veel nieuwe opties en vacatures, maar daar sluiten de huidige opleidingen niet of onvoldoende bij aan. En dat terwijl de economie zich steeds meer die kant op ontwikkelt. Digitale vaardigheden zijn de belangrijkste vaardigheden van de toekomst. Mensen moeten zich bewust zijn dat digitale vaardigheden heel belangrijk zijn om een baan te krijgen en te houden. Echt iedere baan tegenwoordig heeft digitale aspecten." aldus Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn.

Prins Constantijn zet zich samen met Jet Bussemaker in om de digitale vaardigheden bij werkenden en werkzoekenden te vergroten. Die vaardigheden zijn belangrijk voor de economie en maatschappij.

De wereld verandert te snel om te leren...
We moeten erkennen dat de wereld zo snel verandert dat niet alles te leren valt voor je 23e jaar. Daar ligt een taak voor scholen, maar ook voor het bedrijfsleven. Door het aanbieden van trainingen voor personeel én te beseffen hoe technologie het werk verandert. De omschrijvingen van beroepen zoals we die kennen, veranderen. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en om anno 2016 in de samenleving goed te kunnen functioneren, zijn goede digitale vaardigheden, een goede ICT basiskennis, inzicht en vaardigheden meer dan noodzakelijk.

Waar staan uw medewerkers nu?
Medewerkers moeten goed worden toegerust en voorbereid op het uitvoeren van hun huidige (en mogelijk toekomstige) werkzaamheden. Maar waar staan ze nu met hun kennis? Wat weten ze al? Wat kunnen ze? Is uw norm al bekend en voldoen medewerkers aan die norm?
Zichtbaar en meetbaar verhogen van de digitale vaardigheden van medewerkers is noodzakelijk om de medewerkers goed toe te rusten op hun huidige en toekomstige taken en om als organisatie ook op toekomstige ontwikkelingen te zijn voorbereid.


In 6 stappen gericht werken aan digitale vaardigheden

Met onze zes-stappen aanpak staat ontwikkeling van medewerkers in een continu proces centraal.

Stap 1) Inventarisatie
Bij de inventarisatie wordt vastgesteld aan welke kwalificaties een bepaalde functie moet voldoen. Hierbij wordt gewerkt met functieprofielen en een erkend raamwerk dat aangeeft welke vaardigheden door welke profielen moeten worden beheerst. Van omgaan met privacygevoelige gegevens, het werken met tekstverwerking, spreadsheets, digitaal vergaderen,  gegevensverwerking tot ARBO-aspecten rondom het werken met tablets, telefoons en flexibele werkplekken.

Stap 2) Nulmeting
In deze stap wordt door de individuele medewerkers de (online) nulmeting uitgevoerd. De resultaten worden vertaald naar een persoonlijk advies voor het te volgen individuele ontwikkeltraject.

Stap 3) Leren
Na de meting start de ontwikkel- en leerfase met inzet van verschillende en bij de persoon passende leermethoden (online via onze digitale leeromgeving, klassikaal, blended, 1-op-1, op afstand of in een mix van vormen).

Centraal staan altijd de kwalificaties waar een medewerker in zijn functie minimaal aan moet voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met leerstijlen. Uiteraard wordt het ontwikkeltraject zo efficiënt mogelijk (kosten en tijd) georganiseerd. Doen wat nodig is, niet meer en niet minder!

Stap 4) Kennisverrijking
Waar een medewerker meer verdieping zoekt dan direct noodzakelijk vanuit de gestelde kwalificaties wordt gerichte verrijking georganiseerd.

Stap 5) Begeleiding
Na een leerproces kunnen in de praktijk toch nog vragen ontstaan. In de dagelijkse praktijk is het vaak toch net even anders. Hiervoor worden verschillende vormen van begeleiding ingezet. Zowel persoonlijk als online.

Stap 6) Eindmeting
Na afronding van het ontwikkeltraject vindt de eindmeting plaats. Waar staat de medewerker nu en wordt nu voldaan aan de gewenste kwalificaties? Waar nodig kan nog gericht getraind worden.

Na deze stap wordt ook weer bepaald in hoeverre de in stap 1 bepaalde normen per functie nog bijgesteld moeten worden.

Meer informatie of aan de slag met uw medewerkers en organisatie?

Verschillende organisaties zijn reeds aan de slag gegaan met onze aanpak. Wilt u de mogelijkheden bespreken voor uzelf, uw team of uw organisatie?