Omgevingsrecht bij nieuwbouw en transformatie

Het omgevingsrecht in de praktijk

7

Bij nieuwbouw en transformatie van vastgoed speelt de omgeving een belangrijke rol. Zo moet de gemeente voor haar grondgebied één of meerdere bestemmingsplannen vaststellen. In dat bestemmingsplan moet de gemeente ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening bestemmingen toekennen en daar regels aan koppelen. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan moet de gemeente allerlei omgevingsfactoren onderzoeken. Denk daarbij aan water, geluid, verkeer en parkeren maar ook de flora en fauna. Hiervoor gelden specifieke regels waaraan voldaan moet worden.

Ook zal bij nieuwbouw en transformatie onder andere beoordeeld moeten worden of het bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan. Als dat niet het geval is, zal eerst een planologisch besluit genomen moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld door het wijzigen van het bestemmingsplan of door middel van een Omgevingsvergunning. Dit lijkt een duidelijke route. Maar vele wegen leiden naar Rome… Welke weg daarbij de beste is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het specifieke geval. Is de initiatiefnemer bijvoorbeeld bereid zijn bouwplan tot bouwaanvraagniveau uit te werken nog voordat duidelijk is of het bouwplan planologisch mogelijk is? Is de initiatiefnemer bereid te starten op risico?

Maar ook als het bouwplan wel binnen het bestemmingsplan past, kunnen omgevingsfactoren een rol spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan parkeren, de aanwezigheid van beschermde diersoorten of de eventuele monumentenstatus van het gebouw. Indien deze factoren niet goed in beeld zijn, kunnen deze gaandeweg het proces voor veel vertraging zorgen.

Deze cursus geeft inzicht in de werking van bestemmingsplannen en de omgevingsfactoren die een rol spelen bij nieuwbouw en transformatie. Daarbij wordt ook een doorkijk gegeven naar de in voorbereiding zijnde nieuwe Omgevingswet.

Programma

 • Het bestemmingsplan
 • De relevante omgevingsfactoren
 • Anterieure overeenkomsten
 • Planologisch mogelijk maken van bouwplannen
 • Verkeer en parkeren
 • Wonen en zorg in relatie tot het bestemmingsplan
 • De Wet natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet)
 • Omgaan met beschermde diersoorten
 • Praktijksituaties rondom beschermde diersoorten
 • Monumenten: een status aparte
 • Praktijksituaties rondom monumenten
 • Doorkijk naar nieuwe Omgevingswet
 • Tips & tricks uit de praktijk

Leerresultaten

 • U kent de functie van een bestemmingsplan
 • U weet aan welke vereisten het bestemmingsplan moet voldoen
 • U kent de verschillende mogelijkheden om een bouwplan planologisch mogelijk te maken
 • U kent de hoofdlijnen van de Wet Natuurbescherming in relatie tot nieuwbouw en transformatie
 • U kent de belangrijkste kaders van het Omgevingsrecht en kunt deze toepassen
 • U kent de specifieke eisen en wetgeving rondom monumenten vanuit het omgevingsrecht

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die vanuit hun functie meer inzicht wil in (de ontwikkelingen in) het omgevingsrecht.

Relevante blogs

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Met de wet komt er een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en ver...

Omgevingsrecht en bouwregelgeving: van papieren wereld naar de praktijk

Een nieuwe wijk bouwen is geen kwestie van de schop in de grond zetten en gaan met die banaan. Voordat het zover is, is er al een heel traject doorlopen. Het MT en de RvC van Sint Antonius van Padua volgde de training Omgevingsrecht en bouwregelgeving. “Nu we hierover meer weten, kunnen we zaken op...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

Gevolgen stikstofuitspraak, wat nu?

U heeft vast de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. wel meegekregen waarin werd geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming voor bouwactiviteiten. Maar wat speelde daar nu eigenlijk? En welke gevolgen heeft dat voor woningbouwprojecten?Ach...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen eindelijk aangenomen

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren eneen grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de...

“Renovatie of groot onderhoud? Wees eerlijk naar de bewoners toe”

Hoe begeleid je als corporatie een renovatieproject zo goed mogelijk? Niet alleen qua planning en juridische kaders, maar zeker ook richting bewoners die te maken krijgen met overlast. Philippa Wadsworth, trainer bij de leergang Sociale projectbegeleiding: “Er wordt vaak te laat of niet gecommunicee...

Bouwcontracten: wie is waar verantwoordelijk voor?

Duurzaamheid, energieneutraal, warmtepompen, zonnepanelen: bouwprojecten zijn tegenwoordig een stuk complexer. Dat geldt ook voor de bijbehorende contracten. “Het is belangrijk dat woningcorporaties goede kennis hebben van het bouwrecht en de inhoud van contracten”, aldus Marco de Boer, advocaat bij...

Contracten zijn een stuk complexer geworden; goede kennis van bouwrecht en contracten is een must!

De contracten tussen ontwikkelaar, architect, aannemer en opdrachtgever – de woningcorporatie dus – zijn inmiddels een stuk complexer geworden; goede kennis van de inhoud van de contracten (en het bouwrecht) is dus van belang. “De tijd dat een overeenkomst op beperkt aantal A4-tjes paste is voorbij”...

Arjan van Weele (TU Eindhoven) ‘Professionaliteit maakt opdrachtgeverschap leuker en interessanter’

Woningcorporaties hebben steeds meer aandacht voor inkoopmanagement, het vakgebied waar Arjan van Weele, hoogleraar aan de TU Eindhoven, zich al sinds 1979 mee bezighoudt. Er is sinds die tijd veel veranderd. Vanuit de wens om de organisatie slank en wendbaar te maken, wordt veel werk uitbesteed aan...

Monika Chao-Duivis (TU Delft): ‘Ook bij geïntegreerde contracten is zeggenschap op onderdelen mogelijk’

Monika Chao-Duivis combineert de leerstoel Bouwrecht aan de TU Delft met haar functie als directeur van het Instituut voor bouwrecht (IBR), een onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Onder haar hoede wordt onderzoek gedaan naar publiekrechtelijke zaken -vergunningen, het bouwbesluit, de omgevings...

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnis...

Renovatie? Dit zijn uw sociale kansen!

"De woning stond zo vol met spullen dat de vaklui niet normaal konden werken. Gelukkig mochten we de spullen tijdelijk verwijderen van de huurder. Een ingehuurd schoonmaakbedrijf creëerde werkruimte voor de vakmannen, sloegen de spulletjes een paar dagen op en plaatsten daarna alles weer terug op de...

Susan van Hooft (Portaal): “Corporaties worden meer en meer regisseurs”

Onderhoud, renovatie, nieuwbouw: woningcorporaties besteden dit werk uit. De betrokken partijen ondertekenen daarvoor contracten, die meestal op standaard voorwaarden gebaseerd zijn. En die passen vaak niet meer bij de huidige tijd, aldus Susan van Hooft, bedrijfsjurist bij Portaal. “De rollen van o...

Jan Geerdink (WBO Wonen): Kijk eens in andermans keuken

Twee dagen volgden de RvC en het managementteam van WBO Wonen een programma over innovatie en duurzaamheid. Niet door saai in een zaaltje te zitten met zijn allen, maar door ‘op stap’ te gaan naar bedrijven. Jan Geerdink, voorzitter van de RvC: “Het is goed om eens in andermans keuken te kijken. Dat...

“Regelmatig ontstaat er gedonder tussen aannemer en corporatie”

Wie is wanneer aansprakelijk wanneer er iets misgaat bij bouw, verbouw of renovatie? De aannemer, architect, corporatie, of nog weer een andere partij?Regelmatig trekken corporaties aan het kortste eind, aldus Jur Deckers, advocaat bij stichting Accolade en gespecialiseerd in bouw- en huurrecht. “He...

Maarten Georgius, Aedes: Onderteken een contract niet klakkeloos ‘bij het kruisje’

Nieuwbouw, onderhoud, renovatie: allemaal zaken waar corporaties veel mee te maken hebben. En daarmee dus ook met de wetten en de regels van het Bouwrecht. Sinds kort is er de Bouwrecht Academie waar corporatieprofessionals hun kennis op dit vlak kunnen verbreden én verdiepen, aldus Maarten Georgius...

Opdracht in regie aan de aannemer

Partijen bij een aannemingsovereenkomst spreken meestal een vaste prijs af maar soms ook een “richtprijs”. Als het om minder grote werken gaat of het ontwerp van de opdrachtgever nog niet voldoende is uitgewerkt. In een recent verschenen arrest van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2016:1418) kwam de...

Delen: