Traditionele bouw: contract volgens voorwaarden: UAV/DNR

Flexibiliteit? Goed regelen bij bouwcontracten!

3,5

Corporaties geven er regelmatig de voorkeur aan bepaalde projecten op de traditionele wijze te bouwen. Dit betekent dat de woningcorporatie zorgdraagt voor het ontwerp en daarbij een partij selecteert die dit ontwerp realiseert. De traditionele bouw biedt de opdrachtgever het voordeel dat tot in detail het bouwwerk kan worden voorgeschreven aan de aannemer. Hiermee bepaalt de woningcorporatie zeer specifiek de kwaliteit van het gebouw.

Als het ontwerp voltooid is, kan dit worden aanbesteed en worden gegund aan de partij die de laagste prijs daarvoor biedt. Een voordeel van deze wijze van contracteren is de transparantie.
De traditionele vorm van bouwen is over het algemeen goedkoper, maar kent voor de opdrachtgever de nodige risico’s. Die risico’s liggen zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.
Worden deze risico’s niet goed gemanaged, dan kan deze bouwmethode juist veel duurder zijn voor de opdrachtgever.

In de ontwerpfase heeft de woningcorporatie te maken met algemene voorwaarden van adviseurs, zoals architecten, constructeurs, installatie-adviseurs etc. Deze algemene voorwaarden, de DNR2011, komen uitgebreid aan de orde tijdens deze cursus. Aedes heeft een model opdracht ontwikkeld waarin uitzonderingen zijn opgenomen op de DNR2011. Tijdens de cursus raakt u vertrouwd met dit model en de redenen waarom de uitzonderingen zijn toegevoegd.
Ook wordt aandacht besteed aan de model-bouwteamovereenkomst die Aedes heeft ontwikkeld.

In de uitvoeringsfase krijgt u te maken met de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). Dit zijn de meest gebruikte algemene voorwaarden bij de traditionele aannemingsovereenkomst.

Voor de traditionele bouw heeft Aedes een model aannemingsovereenkomst ontwikkeld waarin op verschillende onderdelen wordt afgeweken van de UAV. Tijdens deze cursus raakt u vertrouwd met dit model en de afwijkingen op de UAV. Met deze kennis kunt u hierover in overleg treden met de aannemer. 

Programma

 • Contractvormen bij traditionele bouw
 • De UAV 2012
  • Wijzigingen UAV 2012
  • Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
  • Bestekswijzigingen
  • Kortingen verlate oplevering van het werk
  • Aedes modelcontract
 • DNR 2011
  • Wijzigingen DNR 2011
  • Fasering in werk, schriftelijkheid en proces goedkeuring
  • Aansprakelijkheid en proces bij schade
 • Modelcontracten Aedes
  • Kenmerken
  • Aandachtspunten
  • Werken met de modelovereenkomsten
  • Bijlages bij de modelovereenkomsten
 • Ervaringen en tips uit de praktijk

Leerresultaten

 • U bent op de hoogte van algemene voorwaarden bij UAV/DNR
 • U kent de risico’s en valkuilen van de UAV voor u als opdrachtgever
 • U kent de model aannemingsovereenkomst van Aedes en kunt hiermee werken
 • U bent op de hoogte van de afwijkingen op de UAV/DNR2011 binnen de model aannemingsovereenkomst van Aedes en kunt deze duiden
 • U kent de fasering in werk binnen DNR

Voor wie?

De training Traditionele bouw: contract volgens voorwaarden: UAV/DNR is bedoeld voor Managers Vastgoed/Onderhoud, Projectmanagers, projectleiders en inkopers.

Relevante blogs

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Met de wet komt er een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en ver...

Omgevingsrecht en bouwregelgeving: van papieren wereld naar de praktijk

Een nieuwe wijk bouwen is geen kwestie van de schop in de grond zetten en gaan met die banaan. Voordat het zover is, is er al een heel traject doorlopen. Het MT en de RvC van Sint Antonius van Padua volgde de training Omgevingsrecht en bouwregelgeving. “Nu we hierover meer weten, kunnen we zaken op...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

Gevolgen stikstofuitspraak, wat nu?

U heeft vast de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. wel meegekregen waarin werd geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming voor bouwactiviteiten. Maar wat speelde daar nu eigenlijk? En welke gevolgen heeft dat voor woningbouwprojecten?Ach...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen eindelijk aangenomen

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren eneen grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de...

Bouwcontracten: wie is waar verantwoordelijk voor?

Duurzaamheid, energieneutraal, warmtepompen, zonnepanelen: bouwprojecten zijn tegenwoordig een stuk complexer. Dat geldt ook voor de bijbehorende contracten. “Het is belangrijk dat woningcorporaties goede kennis hebben van het bouwrecht en de inhoud van contracten”, aldus Marco de Boer, advocaat bij...

Contracten zijn een stuk complexer geworden; goede kennis van bouwrecht en contracten is een must!

De contracten tussen ontwikkelaar, architect, aannemer en opdrachtgever – de woningcorporatie dus – zijn inmiddels een stuk complexer geworden; goede kennis van de inhoud van de contracten (en het bouwrecht) is dus van belang. “De tijd dat een overeenkomst op beperkt aantal A4-tjes paste is voorbij”...

Arjan van Weele (TU Eindhoven) ‘Professionaliteit maakt opdrachtgeverschap leuker en interessanter’

Woningcorporaties hebben steeds meer aandacht voor inkoopmanagement, het vakgebied waar Arjan van Weele, hoogleraar aan de TU Eindhoven, zich al sinds 1979 mee bezighoudt. Er is sinds die tijd veel veranderd. Vanuit de wens om de organisatie slank en wendbaar te maken, wordt veel werk uitbesteed aan...

Monika Chao-Duivis (TU Delft): ‘Ook bij geïntegreerde contracten is zeggenschap op onderdelen mogelijk’

Monika Chao-Duivis combineert de leerstoel Bouwrecht aan de TU Delft met haar functie als directeur van het Instituut voor bouwrecht (IBR), een onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Onder haar hoede wordt onderzoek gedaan naar publiekrechtelijke zaken -vergunningen, het bouwbesluit, de omgevings...

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnis...

Wat betekent de herziening van de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?

Bijna een jaar geleden is op 1 juli 2016 de herziene versie van de Aanbestedingswet in werking getreden. Gelijktijdig zijn de gewijzigde Gids Proportionaliteit en het AanbestedingsReglement Werken (ARW) 2016 van kracht geworden. De herziening was het gevolg van de wijziging van de Europese aanbested...

Susan van Hooft (Portaal): “Corporaties worden meer en meer regisseurs”

Onderhoud, renovatie, nieuwbouw: woningcorporaties besteden dit werk uit. De betrokken partijen ondertekenen daarvoor contracten, die meestal op standaard voorwaarden gebaseerd zijn. En die passen vaak niet meer bij de huidige tijd, aldus Susan van Hooft, bedrijfsjurist bij Portaal. “De rollen van o...

“Regelmatig ontstaat er gedonder tussen aannemer en corporatie”

Wie is wanneer aansprakelijk wanneer er iets misgaat bij bouw, verbouw of renovatie? De aannemer, architect, corporatie, of nog weer een andere partij?Regelmatig trekken corporaties aan het kortste eind, aldus Jur Deckers, advocaat bij stichting Accolade en gespecialiseerd in bouw- en huurrecht. “He...

Maarten Georgius, Aedes: Onderteken een contract niet klakkeloos ‘bij het kruisje’

Nieuwbouw, onderhoud, renovatie: allemaal zaken waar corporaties veel mee te maken hebben. En daarmee dus ook met de wetten en de regels van het Bouwrecht. Sinds kort is er de Bouwrecht Academie waar corporatieprofessionals hun kennis op dit vlak kunnen verbreden én verdiepen, aldus Maarten Georgius...

Opdracht in regie aan de aannemer

Partijen bij een aannemingsovereenkomst spreken meestal een vaste prijs af maar soms ook een “richtprijs”. Als het om minder grote werken gaat of het ontwerp van de opdrachtgever nog niet voldoende is uitgewerkt. In een recent verschenen arrest van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2016:1418) kwam de...

Delen: