Leergang Veranderkracht voor management teams bij woningcorporaties

Veranderkracht als standaard competentie van de organisatie

44

De corporatiesector staat de komende jaren voor bijzondere opgaven en uitdagingen. Maatschappij en markt, huurders en stakeholders vragen steeds meer een corporatie die zich naar buiten richt en flexibel weet te reageren op de vragen en opgaven die spelen. Denk aan het betaalbaar en toekomstgericht houden van het woningbezit, de complexe verduurzamingsopgave, de problematiek rondom wonen en zorg en de opvang van specifieke doelgroepen.

Maar ook Governance en financiële stabiliteit spelen een grote rol. Corporaties moeten daarom steeds meer samenwerkings- en netwerkgerichte organisaties worden, die op creatieve, verantwoorde en transparantie wijze sociaal innoveren. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn de veranderkracht en het innoverend vermogen van de corporaties, waarin medewerkers de ruimte en veiligheid ervaren om hun werk te doen.

De bestuurders en managementteams hebben samen de opgave om zich te oriënteren op de net geschetste context en een visie te ontwikkelen hoe ze hun organisatie fit krijgen voor de toekomst. Maar hoe pakt u dat aan? Wat is überhaupt ‘fit’? Waar staat u nu en wat is de eerste stap? En hoe krijgt u iedereen binnen de organisatie gemotiveerd om fit te worden? En wat vinden uw huurders en stakeholders er dan van?

Dit zijn de vragen die in deze managementleergang aan bod komen. Uniek aan de leergang is dat de managementteams samen met hun bestuurder(s) vanuit hun overtuigingen de veranderingen in gang zetten en hun organisaties daarin mee krijgen.

Met uw team verkent en verdiept u uw omgeving en scherpt u de opgaven aan waarvoor uw corporatie staat. U onderzoekt hoe uzelf en uw organisatie op adequate wijze in kunnen spelen op deze opgaven. Via leren, experimenteren, evalueren en bijsturen, zoekt en bepaalt u uw weg. Resultaten worden zichtbaar voor u en uw team en uw medewerkers en worden de stimulans naar het vervolg. 

Aanpak

De doorlooptijd van de leergang is ca. 6 maanden met daarin zes bijeenkomsten, tussentijdse praktijkopdrachten en pilots. Gedurende deze leergang is er begeleiding beschikbaar. Tijdens de bijeenkomsten ontmoet u sprekers en ervaringsdeskundigen van binnen en buiten de sector. Vanuit de intake wordt het programma van uw leergang op maat samengesteld. Onderstaande opbouw van de leergang is hierbij de basis:

Programma

Intake en kick-on (1 dagdeel)

 • Persoonlijke kennismaking
 • Bepalen leerbehoeften van het individu, van het team en van de organisatie

Leren ontdekken (2 dagdelen)

 • Leren ontdekken
 • De Golden Circle van Sinek 
 • Verkennen en verdiepen van de eigen Why
  • De context van de eigen omgeving 
  • Wat speelt er in de eigen omgeving
  • Wat wordt er dan van uw corporatie gevraagd
  • (Hoe) kan uw corporatie daar snel en adequaat op anticiperen
  • Bepalen (mate van) verandernoodzaak
  • Een plan maken vanuit How en What
  • Waarderend verkennen

Na deze sessie werkt het team de bevindingen van de eerste dag verder uit in een zingevend en richtinggevend plan. Dit plan wordt getoetst en aangescherpt met de eigen RvC, OR, HBV en de grootste gemeente in het werkgebied.

Richting geven (2 dagdelen)

 • Balans opmaken
 • Wat hebben de gesprekken opgeleverd en hoe verhouden zich deze tot het plan
 • Eventueel bijstellen, aanscherpen van het plan
 • Masterclass Veranderkunde
  • Ontwikkelhistorie van de corporatie 
  • Veranderstrategieën
  • Wat is veranderen wel en niet
  • Waarom niemand veranderd wil worden
  • Weerstand als voedingsbodem voor een beter plan
  • Aanboren van al aanwezige verandercapaciteit

Na deze bijeenkomst krijgt het team de opdracht de ontwikkelhistorie en de beschikbare verandercapaciteit van de eigen organisatie verder in kaart te brengen.

Aan de slag (2 dagdelen)

 • Bepalen en kiezen van de veranderstrategie 
 • Definiëren succesfactoren en potentiële risico’s
 • Verkennen van de aanpak van de gewenste verandering 
 • Opzetten eerste pilot en kaders bepalen
 • Faciliteren, begeleiden, aanmoedigen en motiveren
 • Inspiratiediner met gastspreker

De ontworpen eerste pilot wordt met een groep medewerkers of een afdeling daadwerkelijk uitgevoerd (vanuit het management komen de ruime kaders en vanuit de lijn de ruimte voor ideeën, de invulling en de inrichting).

Samen moeten jullie het doen (2 dagdelen)

 • Reflectie op de uitgevoerde pilot: Wat zijn de resultaten? Wat ging goed en wat kan beter?
 • Leiderschap bij verandering
  • Teamdynamiek binnen het team en binnen de organisatie
  • Drijfveren, gedrag, houding en wijze van communiceren 
  • De onderlinge samenwerking
  • Kwaliteiten verkennen en benutten 
  • Mogelijke valkuilen herkennen en vermijden 
 • Organisatieontwikkeling
  • Teamdynamiek binnen (onderdelen van) de eigen organisatie. 
  • Kansen en mogelijke risico’s bij organisatieontwikkeling
  • Opzetten tweede pilot en kaders bepalen

Als voorbereiding op de volgende bijeenkomst wordt de tweede pilot uitgevoerd.

Leiden of lijden (2 dagdelen)

 • Reflectie op de uitgevoerde pilot: Wat zijn de resultaten? Wat ging goed en wat kan beter?
 • Leiderschap
  • Stijlen van leiderschap bij de beoogde organisatieverandering 
  • Verkennen van beschikbare leiderschapsstijlen binnen uw team
 • Maken van het plan van aanpak voor het vervolg
 • Inspiratiediner met gastspreker

Het plan van aanpak wordt verder in praktijk gebracht. Daar waar nodig ondersteund door de studiebegeleider


Hoofddocenten en studiebegeleiders

Frans Crijns is een ervaren bestuurder die altijd het principe van de lerende organisatie heeft gehanteerd. Hij heeft bij een groot aantal organisaties dit principe ingevoerd, laatstelijk bij de Maasvallei Maastricht waar hij succesvol een procesgerichte, zelfsturende organisatie heeft ingevoerd. Hij heeft in 2017 en 2018 een leerlijn vormgegeven voor bestuurders van woningcorporaties van de 21e eeuw. Frans is praktisch en communicatief ingesteld, heeft een luisterend oor en kan snel tot kern van zaak komen.

Johan Sinnema is een ervaren HRD-adviseur met een universitair gedragskundige en organisatiekundige achtergrond en ruime ervaring in de corporatiesector. Johan heeft veel organisaties, teams en individuele medewerkers op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau al geholpen bij ontwikkelvraagstukken. Vanuit zijn ervaring zowel binnen als buiten de corporatiesector heeft hij kennis van zowel de brede sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen als die in de corporatiesector in het bijzonder.

Leerresultaten

Na deze leergang zijn de volgende resultaten bereikt. Het managementteam:

 • heeft een scherp beeld van de uitdaging waar het de komende jaren voor staat;
 • heeft deze uitdaging omgezet in een concreet, zingevend en richtinggevend plan;
 • weet wat de uitdaging gaat vragen van de eigen organisatie;
 • heeft inzicht hoe de organisatie te ontwikkelen om die uitdaging aan te gaan;
 • kent de leiderschapsstijlen om deze organisatieontwikkeling tot een succes te maken;
 • weet in welke mate deze leiderschapsstijlen aanwezig zijn, dan wel georganiseerd kunnen worden;
 • heeft de eerste succesvolle stappen gezet in het realiseren van de organisatieontwikkeling;
 • heeft kennis, inzicht en vertrouwen om de organisatieontwikkeling tot een succes te maken.

Voor wie?

De doelgroep van deze leergang zijn managementteams samen met de bestuurders van corporaties. Door samen de leergang te doorlopen realiseren we vanuit de praktijk de gezamenlijk gedragen plannen met blijvende resultaten voor de organisatie.

Relevante blogs

Veranderen is een werkwoord

Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die nieuwigheden invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden maakt en hen die het onder de nieuwe omstandigheden goed zou k...

Delen: