Modern Sociaal beheer: Leefbaarheid 2.0

Slim, doelgericht en praktisch aan de slag!

Modern Sociaal Beheer houdt meer in dan werken aan leefbaarheid. Leefbaarheid is namelijk in de nieuwe woningwet gedefinieerd en gaat alléén over een aantal uitgaven die in de prestatieafspraken moeten zijn vastgelegd en niet over de tijd en inzet van medewerkers.

Het slim besteden van die tijd is waar het om gaat. Met brandjes blussen wordt de wijk niet beter. Modern Sociaal Beheer vraagt om een integrale aanpak. Niet alleen achteraf, op klacht problemen oplossen, maar om aan de voorkant problemen voorkomen en in een vroeg stadium al te signaleren en op te lossen.

In deze training leert u een integrale aanpak die begint bij de nieuwe huurder. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan gerichte planmatige activiteiten waarmee het bewonersgedrag en de woonomgeving in een complex of gebied kunnen worden verbeterd. Ook gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden en onmogelijkheden om huurders te activeren en medeverantwoordelijk te laten zijn voor de kwaliteit van het wonen. Uitgangspunt is te komen tot een doordachte, planmatige aanpak waarmee u, samen met netwerkpartners en bewoners aansprekende en tastbare resultaten boekt.

Tijdens de cursus is voldoende ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring met collega’s.

Programma

Dag 1: Thema’s " de woonomgeving”

 • Modern Sociaal Beheer: Naar een integrale werkwijze
 • Schoon, heel en veilig
 • Verloedering stoppen: De Broken Windows Theorie
 • De Invloed van de woonomgeving op het gedrag.
 • De kwaliteit van de woonomgeving: Tastbaar en Meetbaar!
 • Wijkschouw, bevindingen en oplossingen

Dag 2: Thema’s “planmatig handhaven” en “activeren”

 • Planmatig Handhaven: De Blokaanpak
 • Werken aan beoogde resultaten
 • Werken aan intern draagvlak.
 • Het netwerk externe samenwerking.
 • Activeren en betrekken van bewoners.
 • Praktijkuitwisseling en cases

Leerresultaten

 • U hebt inzicht in factoren die de kwaliteit van het wonen beïnvloeden.
 • U hebt meer inzicht in de relatie woonomgeving en bewonersgedrag.
 • U kunt signalen die wijzen op achteruitgang van de wijk beter herkennen en aanpakken.
 • U kent enkele concrete methoden om de kwaliteit van het wonen succesvol te vergroten.
 • U kunt bewoners met verschillende achtergronden en leeftijd actief betrekken bij leefbaarheid.
 • U kunt het interne draagvlak voor (uw) leefbaarheid effectief vergroten.
 • U weet hoe u met een beperkte tijd en middelen een grote impact kunt bereiken.
 • U weet hoe u concrete en tastbare resultaten in de wijk boekt.

Voor wie?

Uitvoerend medewerkers die actief zijn in woonwijken en daar de leefbaarheid willen verbeteren. Er is geen specifieke vooropleiding of werk en/of denkniveau vereist.

Data

 • Startgarantie

 • 7 en 14 maart 2017, omgeving Amsterdamvolgeboekt
 • 7 en 14 september 2017, omgeving Amsterdamvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante artikelen

Iedereen kan ‘onderuit’ gaan aldus Simone Grooters

Bewoners met moeilijk gedrag door een verslaving of met psychische problemen kunnen voor overlast zorgen. Hoe ga je als corporatieprofessional effectief het gesprek aan met deze groep mensen? Simone Grooters, trainer Omgaan met bewoners met psychische problemen: “Het begint altijd met het herkennen...

Renovatie? Dit zijn uw sociale kansen!

"De woning stond zo vol met spullen dat de vaklui niet normaal konden werken. Gelukkig mochten we de spullen tijdelijk verwijderen van de huurder. Een ingehuurd schoonmaakbedrijf creëerde werkruimte voor de vakmannen, sloegen de spulletjes een paar dagen op en plaatsten daarna alles weer terug op de...

Dave van Veen: “Weg met die schotten, kaders en bureaucratie!”

Vol vertrouwen staat Dave van Veen weer in het leven. Het gaat goed met hem, zijn gezin en zijn eigen bedrijf. Dat was vijf jaar geleden nog anders. Verslaafd, verward, een psychose, instanties die langs elkaar heen werkten: hij heeft het allemaal meegemaakt. “Echt, het kan iedere gewone burger over...

Een thuis? Dat vraagt om woonvaardigheden!

Op een station in het noorden van het land zie ik ze zitten op een bankje. Een moeder, vader en drie jonge kinderen. Niets bijzonders zou je zeggen. Ik raak met hen in gesprek. Al snel blijkt dat ze op de vlucht voor het geweld zijn. De afgelopen maanden zijn ze van de ene plaats naar de andere gega...

Een gedragsaanwijzing voor Klaas

Klaas zit tegenover me. Hij is een kleine man van oudere leeftijd en op Klaas’ gezicht is de spanning af te lezen. Nog voor dat ik iets kan zeggen, steekt hij al van wal ”ik weet al wat jullie gaan zeggen, het is genoeg geweest, ik moet eruit. Ik kan dat ook begrijpen”.Klaas kijkt mij vragend aan. O...

Sociale Projectbegeleiding: dat was peentjes zweten!

Toen ik nog maar pas als woonconsulent bij de corporatie werkte, werd ik meteen verantwoordelijk voor een renovatieproject, dat op grote weerstand stuitte bij de huurders van het complex. Ik werd -nog nietsvermoedend- uitgenodigd om onze plannen voor een renovatie toe te lichten aan de bewoners.De b...

Als uw huurder denkt dat hij door de FBI wordt afgeluisterd…

Denkt uw huurder dat hij door de FBI wordt afgeluisterd? Of klaagt uw huurder over harde muziek uit de verwarmingsbuizen? Of is de woning beplakt met aluminiumfolie omdat dit de kwade straling tegenhoudt?Vreemd? Ja en nee...Doordat er in de psychiatrie steeds minder behandelplekken zijn zien we meer...

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Veel trainingen die ik zie op gebied van woonoverlast hebben een juridische insteek. De trainer is meestal een advocaat die in de praktijk ook overlastprocedures voert. Dat lijkt logisch, maar hoe juridisch is het overlast vak eigenlijk?Volgens het CBS ervaart 35 % van de huishoudens jaarlijks overl...

Segregatie ligt op de loer: samen werken in de wijk!

Woningcorporaties staan midden in de samenleving. In wijken met veel corporatiebezit ervaren medewerkers dit dagelijks aan den lijve. Hoe gaan zij daar mee om? En hoe komt het dat het lijkt dat ze steeds opnieuw het wiel uitvinden, terwijl de goede voorbeelden voor het oprapen liggen?Als huisvesters...

Geldt burenrecht ook voor huurders?

In de Nederlandse wetgeving bestaat een onderdeel dat zich (geheel) richt op buren: het zogenaamde burenrecht. De regels van burenrecht hebben vaak te maken met (het voorkomen van) hinder. Het burenrecht regelt bijvoorbeeld zaken als: de minimale afstand van beplanting tot de erfgrens, het afscheide...

Waarom veel woonconsulenten achter de feiten aanlopen

En wat eraan te doen valt...De kerntaak van de woonconsulent is het uitvoeren van Sociaal Beheer. Sociaal beheer bestaat uit allerlei activiteiten om de kwaliteit van het wonen op peil te houden en te verbeteren. Activiteiten die gericht zijn op het handhaven van woonregels en het aanpakken van over...

Even bezinnen na alle veranderingen…

December is voor veel mensen de maand van bezinning. Korte dagen, weinig licht en idyllische mijmersessies voor de open haard… Even lekker tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat is er gebeurd? Welke doelen zijn er behaald? Wat wil ik volgend jaar anders doen? En wat moet in 2016 anders?...

Onderverhuur via airbnb toegestaan?

In een eerder artikel stond Rogier Goeman al stil bij verhuringen van huurwoningen via airbnb en de vraag of en op welke gronden een verhuurder daartegen kan optreden. Aanleiding was een uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam, waarin een vordering tot ontruiming in kort geding werd toegewez...

Samenwerken met de zorg… Wie pakt de handschoen op?

De nieuwe financiering in de zorg en de ontwikkeling naar 'Langer Zelfstandig Thuis', vraagt de corporaties om intensiever en anders dan voorheen samen te werken met de zorg en gemeente. Welke mogelijkheden hebben mensen met een zorgvraag om langer zelfstandig te wonen, wanneer ze ook geconfronteerd...

Overlast? Inderdaad... je doet het nooit goed!

'Het is ook nooit goed!', verzuchtte een woonconsulente tijdens een training woonoverlast. 'Als ik een melding grondig onderzoek, dan vindt mijn leidinggevende dat het teveel tijd kost en dat ik zakelijker moet zijn, maar als ik meteen doorverwijs naar buurtbemiddeling, dan neem ik de klacht niet se...

Indianenverhalen over leefbaarheid: Paniek om niets!

Na alle indianenverhalen over de taak van corporaties bij leefbaarheid is de conclusie dat er weinig tot niets is veranderd. Leefbaarheid is en blijft een kerntaak van corporaties.Wel moeten ze hun werkzaamheden afstemmen met gemeente en bewonersorganisaties. Maar het zou zorgelijk zijn als dat wel...

Onvoldoende ruimte voor bijzondere doelgroepen in nieuwe huisvestingsverordening

Sinds 1 januari jl. geldt de nieuwe Huisvestingswet. Als gemeenten toewijzingsregels willen hanteren voor sociale huurwoningen, moeten zij in het kader van deze wet een huisvestingsverordening vaststellen voor 1 juli 2015. Voorheen ging de huisvestingsverordening voornamelijk om woningen van corpora...

Herzieningswet: versterking van de rol van huurders

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies krijgen in de gewijzigde Woningwet een stevigere positie en meer invloed op het beleid van de corporatie. In de Overlegwet zijn een aantal rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies vastgelegd, te weten het recht op informatie, overleg en advies...

Uw sociale huurwoning als vakantiewoning

Als ik het komende weekend een leuke stedentrip voor 2 personen wil boeken, dan biedt internet een ruime keuze aan fijne hotelaccommodaties. Naast hotels is er tegenwoordig echter ook een groot aanbod van particuliere aanbieders van overnachtingsplekken. Op websites zoals airbnb en wimdu kan iederee...

Leefbaarheid, dat mogen we toch niet meer?

Toen Stef Blok net minister was, liet hij zich eens ontvallen dat hij Leefbaarheid niet zag als een kerntaak van Woningcorporaties. Vooral in buurtbarbecues zag hij niets. Die uitspraken zijn een eigen leven gaan leiden. Sommige corporaties hebben de leefbaarheidsbudgetten bijna volledig afgebouwd e...

De strijd van de woonconsulent

De functie "woonconsulent" komt bij de meeste corporaties wel voor. Maar alhoewel de functienaam vaak gelijk is, varieert de inhoud van de functie van corporatie tot corporatie nogal.Soms hoort verhuur ook tot het takenpakket, vaak ook niet. Soms is huurincasso een taak voor de woonconsulent, meesta...

Verandering biedt kansen voor zorginstanties en corporaties

De samenwerking met zorginstanties wordt sterk beïnvloed door de kabinetswijzigingen. De financiering van de zorg verandert en er wordt sterk ingezet op langer zelfstandig thuis wonen. Zorginstanties zijn dan ook volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconstructies en vaak worden corporat...

Wijkgericht werken belangrijker dan ooit

Voor woningcorporaties wordt het er niet gemakkelijker op. Het imago heeft flinke deuken opgelopen, de verhuurdersheffing beperkt de investeringsmogelijkheden en de huren moeten geforceerd omhoog, ook al is dat lang niet altijd wenselijk. Volgens de 'visie' van Minister Blok moeten corporaties zich...

De inkomensafhankelijke huurverhoging en de Overlegwet

De kantonrechter Roermond sprak in 2013 een opzienbarend vonnis uit. Hij verklaarde dat het besluit van een verhuurder, om per 1 juli 2013 de huurprijs met een opslag van 1,5% boven het inflatiecijfer te verhogen, een beleidswijziging is inzake huurprijzen.De bewonerscommissie had in dit geval in ge...

Huurster 10 jaar lang niet gemist?

De vondst van het stoffelijk overschot van de Rotterdamse mevrouw de Bruin, dat 10 jaar na haar overlijden in haar huurwoning werd aangetroffen, roept vragen op. Die vragen rezen zelf meteen tijdens een cursus huurrecht verdiepingdie ik toen verzorgde. Eerst vragen als: "Hoe is het überhaupt mogelij...

Hoe toont u uw bijdrage aan leefbaarheid nu aan?

Als u werkzaam bent op het gebied van leefbaarheid weet u zelf vaak wel dat uw werk enorm bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van de corporatie. Maar hoe toont u dat nu aan? Dat kan een uitdaging zijn. En als u dat niet heel helder en concreet kunt aantonen, bent u bij een bezuinigingsdiscussie snel...

Heeft u ooit een normaal mens ontmoet?

Een aantal jaar geleden woonde ik in een typische jaren '60 flat in Amersfoort, lekker gehorig en een kleurrijk geheel aan bewoners in de portiek. De onderbuurman was een jongen van midden 20 die er net was komen wonen en in de portiek was er niet meer contact met hem dan een schuchter 'dag' of 'hal...

Investeren in een nieuwe bril!

Nathan, huurder van RotsWonen, is een enthousiaste veertiger en sleutelfiguur in deze buurt. Althans dat was hij. Afgelopen jaar heeft hij het bijltje er bij neergegooid. Zijn boodschappendienst is niet meer en de burendag gaat dit jaar ook niet door. En daarom sta ik hier ook aan zijn deur, om te h...

Verborgen armoede: een regierol voor uw corporatie?

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt snel toe, aldus het CBS. Dat is niet verrassend in deze tijd. Maar het is helaas ook een signaal voor de toename van verborgen armoede. En dat betekent dat een volstrekt onbekend aantal huishoudens in diepe ellende wordt gestort, zonder dat dit op de radar van h...

Anticiperen op bevolkingskrimp doe je samen

Een aanzienlijk aantal regio's krijgt de komende decennia te maken met bevolkingskrimp; het aantal inwoners neemt af en er is sprake van ontgroening en vergrijzing. In anticipeerregio De Achterhoek werken gemeenten en woningcorporaties al enkele jaren samen aan het terugbrengen van de plancapaciteit...

Het bewonersoverleg: van verplichting naar verlichting!

Vergaderen met bewonerscommissies is vaak lastig. Onder meer door emoties verlopen de overleggen chaotisch en levert het weinig concreet op. De agenda volgen is lastig en tot besluiten komen gaat moeizaam.Veel corporatieprofessionals zijn niet gelukkig met de manier waarop de samenwerking verloopt....

Preventie is de kunst er op tijd bij te zijn... 5 tips!

"Die statushouders worden helemaal niet begeleid.""Vaak betaalt de Sociale Dienst de huur niet direct aan ons en is er gelijk een huurachterstand.""Die jonge mensen, die kunnen helemaal niet omgaan met geld. Als ze bij ons huren zien we vaak dat ze al binnen een jaar bij de deurwaarder lopen of ontr...

In Nederland zou niemand hoeven tobben aldus Merlien Welzijn

In Nederland zou niemand hoeven tobben aldus Merlien Welzijn

Als professional heb ik dagelijks te maken met huurders die betaalproblemen hebben. In mijn diverse vriendenkring hoor ik de verhalen van alleenstaande bijstandsmoeders die tobben. Maar ook van mensen die ten prooi gevallen zijn aan een reorganisatie… en tobben. Van ZZP’ers met teruglopende opdracht...

Wat is nou betaalbaarheid? Aan welke knoppen kunt u draaien?

Wat is nou betaalbaarheid? Aan welke knoppen kunt u draaien?

Wat is nou betaalbaarheid? Wie bepaalt dat? Is betaalbaarheid van wonen alleen de verantwoordelijkheid van een woningcorporatie? Wat kunnen of moeten we er mee? Het zijn zo maar wat vragen waarmee deelnemers aan detraining Sturen op betaalbaarheidnaar de training komen...VuistregelEen vuistregel is...

Delen: