Aanbesteden bij corporaties

Het proces in de praktijk

3,5

Het doen en laten van corporaties wordt in de maatschappij nauwgezet gevolgd en dat maakt dat corporaties op alle onderdelen van hun handelen aan hoge eisen van professionaliteit moeten voldoen. Dit maakt dat ook bij het aanbesteden grondige kennis nodig is van de algemene beginselen van het aanbesteden. 

Corporaties zijn dan wel aangemerkt als private instellingen waarop de aanbestedingswet niet direct van toepassing is, maar de algemene beginselen die daarin worden gehanteerd zijn onontbeerlijk voor een transparant en begrijpelijke wijze van aanbesteden. Daarbij stelt niet alleen de maatschappij maar ook de governance code en het toezicht op de woningcorporatie strenge eisen aan risicobeheersing bij het contracteren. Dit heeft vaak effecten op het aanbestedingsbeleid van de woningcorporatie.

Een recente wijziging van de Aanbestedingswet maakt deze materie er niet eenvoudiger op.

Aedes heeft een Leidraad Aanbesteden ontwikkeld die corporaties handreikingen geeft bij de voorbereiding en het uitvoeren van een aanbestedingsprocedure. Tevens dient deze leidraad als handvat voor het opstellen van eigen beleid.

Tijdens deze training wordt u aan de hand van de Leidraad Aanbesteden meegenomen bij de voorbereiding en de uitvoering van een aanbesteding.

 • Welke procedure past bij deze opdracht?
 • Hoe maakt u optimaal gebruik van de kennis die aanwezig is?
 • Op welke wijze kunt u de juridische klippen in de aanbestedingsprocedure omzeilen?
 • Wat zijn handige tips en tricks?

Programma

 • De wetgeving in kort bestek
 • Nieuwe Woningwet en aanbesteden
 • Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht: gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en proportionaliteitsbeginsel
 • Noodzakelijke voorwaarden van goed aanbesteden (professioneel opdrachtgeverschap)
 • De aanbestedingsprocedure: de selectie- en gunningsfase
 • Risicomanagement bij aanbesteden
 • Rechtsbescherming
 • Leidraad vanuit Aedes
 • Hoe gebruik ik de Aedes leidraad?
 • Ervaringen en tips uit de praktijk

Leerresultaten

 • U bent op de hoogte van de algemene beginselen
 • U kent de risico’s bij aanbesteden vanuit het aanbestedingsrecht
 • U kunt de belangrijkste onderwerpen uit het aanbestedingsrecht en kunt deze toepassen op uw eigen aanbestedingsprocedure
 • U heeft inzicht in de kansen die aanbestedingswet en het aanbestedingsbesluit bieden
 • U kunt een eigen aanbestedingsbeleid ontwikkelen

Voor wie?

De training Aanbesteden bij corporaties is bedoeld voor Managers Vastgoed/Onderhoud, Projectmanagers, projectleiders en inkopers die betrokken zijn bij aanbesteden van werkzaamheden.

Relevante blogs

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Met de wet komt er een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en ver...

Omgevingsrecht en bouwregelgeving: van papieren wereld naar de praktijk

Een nieuwe wijk bouwen is geen kwestie van de schop in de grond zetten en gaan met die banaan. Voordat het zover is, is er al een heel traject doorlopen. Het MT en de RvC van Sint Antonius van Padua volgde de training Omgevingsrecht en bouwregelgeving. “Nu we hierover meer weten, kunnen we zaken op...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

Gevolgen stikstofuitspraak, wat nu?

U heeft vast de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. wel meegekregen waarin werd geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming voor bouwactiviteiten. Maar wat speelde daar nu eigenlijk? En welke gevolgen heeft dat voor woningbouwprojecten?Ach...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen eindelijk aangenomen

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren eneen grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de...

Bouwcontracten: wie is waar verantwoordelijk voor?

Duurzaamheid, energieneutraal, warmtepompen, zonnepanelen: bouwprojecten zijn tegenwoordig een stuk complexer. Dat geldt ook voor de bijbehorende contracten. “Het is belangrijk dat woningcorporaties goede kennis hebben van het bouwrecht en de inhoud van contracten”, aldus Marco de Boer, advocaat bij...

Contracten zijn een stuk complexer geworden; goede kennis van bouwrecht en contracten is een must!

De contracten tussen ontwikkelaar, architect, aannemer en opdrachtgever – de woningcorporatie dus – zijn inmiddels een stuk complexer geworden; goede kennis van de inhoud van de contracten (en het bouwrecht) is dus van belang. “De tijd dat een overeenkomst op beperkt aantal A4-tjes paste is voorbij”...

Arjan van Weele (TU Eindhoven) ‘Professionaliteit maakt opdrachtgeverschap leuker en interessanter’

Woningcorporaties hebben steeds meer aandacht voor inkoopmanagement, het vakgebied waar Arjan van Weele, hoogleraar aan de TU Eindhoven, zich al sinds 1979 mee bezighoudt. Er is sinds die tijd veel veranderd. Vanuit de wens om de organisatie slank en wendbaar te maken, wordt veel werk uitbesteed aan...

Monika Chao-Duivis (TU Delft): ‘Ook bij geïntegreerde contracten is zeggenschap op onderdelen mogelijk’

Monika Chao-Duivis combineert de leerstoel Bouwrecht aan de TU Delft met haar functie als directeur van het Instituut voor bouwrecht (IBR), een onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Onder haar hoede wordt onderzoek gedaan naar publiekrechtelijke zaken -vergunningen, het bouwbesluit, de omgevings...

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnis...

Wat betekent de herziening van de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?

Bijna een jaar geleden is op 1 juli 2016 de herziene versie van de Aanbestedingswet in werking getreden. Gelijktijdig zijn de gewijzigde Gids Proportionaliteit en het AanbestedingsReglement Werken (ARW) 2016 van kracht geworden. De herziening was het gevolg van de wijziging van de Europese aanbested...

Susan van Hooft (Portaal): “Corporaties worden meer en meer regisseurs”

Onderhoud, renovatie, nieuwbouw: woningcorporaties besteden dit werk uit. De betrokken partijen ondertekenen daarvoor contracten, die meestal op standaard voorwaarden gebaseerd zijn. En die passen vaak niet meer bij de huidige tijd, aldus Susan van Hooft, bedrijfsjurist bij Portaal. “De rollen van o...

“Regelmatig ontstaat er gedonder tussen aannemer en corporatie”

Wie is wanneer aansprakelijk wanneer er iets misgaat bij bouw, verbouw of renovatie? De aannemer, architect, corporatie, of nog weer een andere partij?Regelmatig trekken corporaties aan het kortste eind, aldus Jur Deckers, advocaat bij stichting Accolade en gespecialiseerd in bouw- en huurrecht. “He...

Maarten Georgius, Aedes: Onderteken een contract niet klakkeloos ‘bij het kruisje’

Nieuwbouw, onderhoud, renovatie: allemaal zaken waar corporaties veel mee te maken hebben. En daarmee dus ook met de wetten en de regels van het Bouwrecht. Sinds kort is er de Bouwrecht Academie waar corporatieprofessionals hun kennis op dit vlak kunnen verbreden én verdiepen, aldus Maarten Georgius...

Opdracht in regie aan de aannemer

Partijen bij een aannemingsovereenkomst spreken meestal een vaste prijs af maar soms ook een “richtprijs”. Als het om minder grote werken gaat of het ontwerp van de opdrachtgever nog niet voldoende is uitgewerkt. In een recent verschenen arrest van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2016:1418) kwam de...

Delen: