Bouwcontracten, Governance en risico’s voor Bestuur en Toezicht

In control op risico’s en kansen bij bouwcontracten - met 3,5 PE-punten

3,5

Als bestuurder of toezichthouder bij een woningcorporatie heeft u vaak te maken met vastgoedprojecten. Daarbij gaat het al snel om grote bedragen. U bent globaal bekend met de risico’s die vastgoedprojecten met zich mee kunnen brengen voor de woningcorporatie. In deze training worden vastgoedprojecten benaderd vanuit uw verantwoordelijkheid als bestuurder of toezichthouder. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

Governancecode
De Governancecode brengt verplichtingen in het kader van toezicht met zich mee voor u als toezichthouder. Welke zijn dat eigenlijk en welke informatie dient u als bestuurder te verstrekken om te zorgen dat goed toezicht kan worden gehouden? 

Aansprakelijkheid bestuurder en toezichthouder
Ook de vastgoedwereld kent een toenemende claimcultuur. Welke risico’s loopt u eigenlijk met betrekking tot uw aansprakelijkheid als toezichthouder en bestuurder? Hoe vermijdt u persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten in het vastgoedproject.

Contractvormen in het vastgoed 
Bij de contractering van vastgoedprojecten worden vaak tal van standaardcontracten gebruikt. Wat zijn de hoofdlijnen van deze verschillende contractmodellen? Hoe kunt u beoordelen op welke wijze de risico’s van de corporatie in de verschillende contracten zijn geregeld? Welk contract sluit het beste aan bij welk vastgoedproject en hoe komt u tot een contractkeuze? Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen zogenaamde geïntegreerde contracten en traditionele bouwcontracten?

Na de training heeft u inzicht in kansen en risico’s bij vastgoedprojecten en de wijze waarop u hieraan sturing kunt geven. Als toezichthouder kunt u de juiste vragen stellen om een dieper inzicht te krijgen in de mate van risicobeheersing in de organisatie en bij de contractering.

Na afronding van de training ontvangen deelnemende bestuurders en/of toezichthouders 3,5 PE-punten.

Programma

 • Het kader van wet- en regelgeving bij bouw
 • Bouwrecht
 • Kenmerken UAV-gc en werken met geïntegreerde contracten
 • Samenwerkingsvormen; voor- en nadelen
 • Aanbestedingsproces
 • Risico’s en kansen bij nieuwbouw en renovatie vanuit de juridische bril
 • Handreikingen voor toetsing van uw organisatie
 • De governancecode en goed opdrachtgeverschap
 • Tips en tricks uit de praktijk

Leerresultaten

 • U bent zich bewust van risico’s en kansen bij het werken met verschillende typen bouwcontracten.
 • U bent op de hoogte van de verschillende kenmerken van bouwcontracten en de voor- en nadelen voor u als opdrachtgever.
 • U kent verschillende samenwerkingsmogelijkheden bij bouwprojecten en de voor- en nadelen voor opdrachtgever en -nemers.
 • U bent zich bewust van risico’s en kansen vanuit de juridische bril bij het aangaan van de verschillende typen bouwcontracten. 
 • U kent voor- en nadelen van geïntegreerde contracten en weet hoe u deze kunt managen.
 • U kent de eisen vanuit de Governancecode en goed opdrachtgeverschap bij risicobeheersing bij contracteren.

Voor wie?

Deze training is specifiek bedoeld voor directeur-bestuurders, bestuur en toezichthouders van woningcorporaties. Na afronding van de training ontvangen deelnemende bestuurders en/of toezichthouders 3,5 PE-punten.

Relevante blogs

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld tot 1 januari 2022

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren. Met de wet komt er een grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en ver...

Omgevingsrecht en bouwregelgeving: van papieren wereld naar de praktijk

Een nieuwe wijk bouwen is geen kwestie van de schop in de grond zetten en gaan met die banaan. Voordat het zover is, is er al een heel traject doorlopen. Het MT en de RvC van Sint Antonius van Padua volgde de training Omgevingsrecht en bouwregelgeving. “Nu we hierover meer weten, kunnen we zaken op...

Platform Managers planmatig onderhoud: “Bij elkaar in de keuken kijken is geen bedreiging, maar een verrijking”

Drie jaar geleden ‘ontdekte’ Martijn Huizenga, manager Vastgoed bij Woonscan, het platform Managers planmatig onderhoud. “Ik ga iedere keer met plezier naar de bijeenkomsten toe om te sparren met vakgenoten.”Goede ‘ontdekking’ gedaan dus?“Ik kan niet anders dan dat beamen. Paul Smilde, de directeur...

Gevolgen stikstofuitspraak, wat nu?

U heeft vast de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. wel meegekregen waarin werd geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag dienen voor toestemming voor bouwactiviteiten. Maar wat speelde daar nu eigenlijk? En welke gevolgen heeft dat voor woningbouwprojecten?Ach...

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen eindelijk aangenomen

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 mei 2019 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet beoogt de kwaliteit van een gebouw en het bouwproces te verbeteren eneen grootschalige wijziging van vergunningverlening, de introductie van een privaat toezichtstelsel en de verruiming van de...

Bouwcontracten: wie is waar verantwoordelijk voor?

Duurzaamheid, energieneutraal, warmtepompen, zonnepanelen: bouwprojecten zijn tegenwoordig een stuk complexer. Dat geldt ook voor de bijbehorende contracten. “Het is belangrijk dat woningcorporaties goede kennis hebben van het bouwrecht en de inhoud van contracten”, aldus Marco de Boer, advocaat bij...

Contracten zijn een stuk complexer geworden; goede kennis van bouwrecht en contracten is een must!

De contracten tussen ontwikkelaar, architect, aannemer en opdrachtgever – de woningcorporatie dus – zijn inmiddels een stuk complexer geworden; goede kennis van de inhoud van de contracten (en het bouwrecht) is dus van belang. “De tijd dat een overeenkomst op beperkt aantal A4-tjes paste is voorbij”...

Arjan van Weele (TU Eindhoven) ‘Professionaliteit maakt opdrachtgeverschap leuker en interessanter’

Woningcorporaties hebben steeds meer aandacht voor inkoopmanagement, het vakgebied waar Arjan van Weele, hoogleraar aan de TU Eindhoven, zich al sinds 1979 mee bezighoudt. Er is sinds die tijd veel veranderd. Vanuit de wens om de organisatie slank en wendbaar te maken, wordt veel werk uitbesteed aan...

Monika Chao-Duivis (TU Delft): ‘Ook bij geïntegreerde contracten is zeggenschap op onderdelen mogelijk’

Monika Chao-Duivis combineert de leerstoel Bouwrecht aan de TU Delft met haar functie als directeur van het Instituut voor bouwrecht (IBR), een onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Onder haar hoede wordt onderzoek gedaan naar publiekrechtelijke zaken -vergunningen, het bouwbesluit, de omgevings...

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen opgeschort

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnis...

Wat betekent de herziening van de Aanbestedingswet voor woningcorporaties?

Bijna een jaar geleden is op 1 juli 2016 de herziene versie van de Aanbestedingswet in werking getreden. Gelijktijdig zijn de gewijzigde Gids Proportionaliteit en het AanbestedingsReglement Werken (ARW) 2016 van kracht geworden. De herziening was het gevolg van de wijziging van de Europese aanbested...

Susan van Hooft (Portaal): “Corporaties worden meer en meer regisseurs”

Onderhoud, renovatie, nieuwbouw: woningcorporaties besteden dit werk uit. De betrokken partijen ondertekenen daarvoor contracten, die meestal op standaard voorwaarden gebaseerd zijn. En die passen vaak niet meer bij de huidige tijd, aldus Susan van Hooft, bedrijfsjurist bij Portaal. “De rollen van o...

Jan Geerdink (WBO Wonen): Kijk eens in andermans keuken

Twee dagen volgden de RvC en het managementteam van WBO Wonen een programma over innovatie en duurzaamheid. Niet door saai in een zaaltje te zitten met zijn allen, maar door ‘op stap’ te gaan naar bedrijven. Jan Geerdink, voorzitter van de RvC: “Het is goed om eens in andermans keuken te kijken. Dat...

“Regelmatig ontstaat er gedonder tussen aannemer en corporatie”

Wie is wanneer aansprakelijk wanneer er iets misgaat bij bouw, verbouw of renovatie? De aannemer, architect, corporatie, of nog weer een andere partij?Regelmatig trekken corporaties aan het kortste eind, aldus Jur Deckers, advocaat bij stichting Accolade en gespecialiseerd in bouw- en huurrecht. “He...

Maarten Georgius, Aedes: Onderteken een contract niet klakkeloos ‘bij het kruisje’

Nieuwbouw, onderhoud, renovatie: allemaal zaken waar corporaties veel mee te maken hebben. En daarmee dus ook met de wetten en de regels van het Bouwrecht. Sinds kort is er de Bouwrecht Academie waar corporatieprofessionals hun kennis op dit vlak kunnen verbreden én verdiepen, aldus Maarten Georgius...

Opdracht in regie aan de aannemer

Partijen bij een aannemingsovereenkomst spreken meestal een vaste prijs af maar soms ook een “richtprijs”. Als het om minder grote werken gaat of het ontwerp van de opdrachtgever nog niet voldoende is uitgewerkt. In een recent verschenen arrest van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2016:1418) kwam de...

Delen: