Leergang Sociale Projectbegeleiding

Een stevig sociaal fundament bij renovatie- en herstructureringsprojecten

 • Startgarantie

Om het woningbezit actueel en passend te houden en woongenot te blijven bieden, moeten corporaties hun woningen goed onderhouden. Soms is het onderhoud daarbij zo groot, dat we spreken van een renovatie- en herstructureringsproject.

De uitvoering van de sociale projectbegeleiding besteden corporaties vaak uit aan een externe partij, zoals een aannemer. Maar hoe zorgt u dan dat u als corporatie wel in control blijft? Hoe maakt u goede afspraken? En zorgt u dat uw bewoners te woord worden gestaan op een manier die bij uw corporatie past?

In de leergang Sociale Projectbegeleiding frist u uw kennis van het huurrecht rondom renovatie- en herstructureringsprojecten op en wordt u meegenomen in de meest gangbare en actuele werkvormen in projectbegeleiding. U gaat tijdens de leergang aan de slag met een eigen project. Zo kunt u het geleerde direct in de praktijk brengen en steeds de vragen stellen die in die praktijk naar boven komen. Daarnaast is er veel aandacht voor het organiseren van de bewonersbegeleiding bij sloop en renovatieprojecten. Hoe zorgt u er o.a. voor dat externen de juiste informatie krijgen en de juiste terugkoppeling geven? 

De leergang Sociale Projectbegeleiding biedt een verdieping op de eendaagse training Sociale Projectbegeleiding.

Aanpak

Voorafgaande aan de leergang Sociale Projectbegeleiding vindt er een telefonische intake plaats. In deze intake bespreken we met u de praktijkervaring en uw leerwensen. Daarnaast ontvangt u een intakeformulier, waarin u samen met uw leidinggevende op zoek gaat naar een aantal verbeterpunten in de projectbegeleiding van uw organisatie.

Tussen de lesdagen 
Tussen de lesdagen door worden enkele van onze e-Learningmodules, zoals “Huurrecht” en “Gesprekstechnieken LSD” doorlopen. Daarnaast werkt u aan uw projectplan.

Examinering en eindopdracht 
U presenteert uw projectplan en schetst eveneens de totstandkoming van uw projectplan en de dilemma’s die geslecht moesten worden. Voor de presentatie en de diploma-uitreiking vragen we u één of twee collega’s uit te nodigen.

Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht ontvangt u het diploma “Leergang Sociale Projectbegeleiding”.

Programma

Dag 1) De organisatie van bewonersbegeleiding

 • Kennismaking
 • Toelichting op het programma van de Leergang
 • Veel voorkomende knelpunten en struikelblokken bij sociale projectbegeleiding
 • Bespreken en voorbereiden van de eindopdrachten
 • Functies en taken
 • Samenwerken met verschillende partijen
 • Regie en participatie: klantprocessen, klankbordgroepen, bewonerscommissies e.d.
 • Soorten projecten: Open en gesloten planprocessen
 • Valkuilen en oplossingen
 • Anticiperen op risico’s

Dag 2) Juridische aspecten van sloop en renovatie

 • Rechten en plichten van huurder en verhuurder bij sloop en renovatie
 • Renovatie in bewoonde of onbewoonde staat
 • Redelijk voorstel, sociaal plan en praktijk
 • Bespreken juridische aspecten van de eigen casuïstiek

Dag 3) Sloop en renovatie; de praktijk

 • Soorten projecten: Open en gesloten planprocessen
 • Het plan van aanpak
 • Interne en externe samenwerking en delen van informatie
 • Collectieve communicatie met bewoners bij renovatie
 • Regie en participatie: klantprocessen, klankbordgroepen, bewonerscommissies e.d.
 • Individuele gesprekken en huisbezoeken
 • Sloop en nieuwbouw: stap voor stap
 • Tijdelijke bewoners en leefbaarheid
 • Samenwerken met verschillende partijen
 • Sociaal plan en wisselwoningen

Dag 4) Communicatie en weerstand

 • Weerstand herkennen en managen
 • De afspraken met de aannemer
 • De dynamiek bij bewonerscommissies
 • Het managen van de verwachtingen
 • Onderhandelen over het Sociaal Plan
 • Oefenen met een gedragsacteur

Dag 5) Presentaties en diploma-uitreiking (1 dagdeel)

 • Presenteren Sociaal Projectplan aan de medecursisten en gasten.
 • Diploma-uitreiking

Leerresultaten

 • U kent de rechten en plichten van verhuurder en huurder bij sloop, renovatie en (groot) onderhoud.
 • U bent een goede gesprekspartner voor zowel collega’s als externe partijen op het gebied van sociale projectbegeleiding.
 • U weet hoe u bewonersbegeleiding organiseert.
 • U weet wat er nodig is om draagvlak te krijgen bij bewoners.
 • U kunt anticiperen op risico’s en hierop tijdig bijsturen.

Voor wie?

Voor medewerkers van corporaties, bouwbedrijven en detacheerders die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van bewoners bij herstructureringsprojecten.

Data

 • Startgarantie

 • 22 januari, 12 februari, 5 en 26 maart, 9 (middag) april 2019, omgeving Amersfoortbijna volgeboekt
 • 25 april, 16 mei, 6 en 20 juni, 2 (middag) juli 2019, omgeving Utrechtnog enkele plaatsen beschikbaar
 • 25 september, 9 en 30 oktober, 20 november, 4 (middag) december 2019, omgeving Utrechtvoldoende plaatsen beschikbaar
De leslocaties van Kjenning

Het merendeel van onze tijd zitten we bij u aan huis. Met maatwerkopleidingen, coaching, of adviestrajecten rond personeels- en organisatieontwikkeling. Maar u vindt ons ook op veel verschillende leslocaties met onze open opleidingen. Locaties waar u ook even tot rust kunt komen. En nieuwe inspiratie opdoet.

Kaart Nederland

Relevante blogs

Woonconsulent is een prachtig vak!

Woonconsulenten zijn gedreven mensen. Ze kiezen voor een mooi, maar ook uitdagend vak. Over die uitdagingen gaat het vaak tijdens de Leergang Woonconsulent. Dat levert vaak mooie en échte gesprekken op.Natuurlijk is kennis van zaken onmisbaar om een goede woonconsulent te kunnen zijn. En dat bieden...

Samen de verantwoordelijkheid nemen

Corporaties hebben de ‘sleutel’ om achter de voordeur te komen van kwetsbare bewoners. Bewoners die anders moeilijk te bereiken zijn. “Met onze manier van werken, pakken wij zaken op, brengen onderlinge verbinding tot stand én realiseren concrete verbeteringen”, aldus Sabine Kamerman van BuurCare en...

Meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen

Ook uit het recente onderzoek van Rigo blijkt het. Er zijn meer kwetsbare huishoudens in corporatiewoningen. Eigenlijk uit alle recente artikelen over de leefbaarheid in wijken met sociale woningen, blijkt wel duidelijk dat de leefbaarheid onder druk staat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door ee...

“Renovatie of groot onderhoud? Wees eerlijk naar de bewoners toe”

Hoe begeleid je als corporatie een renovatieproject zo goed mogelijk? Niet alleen qua planning en juridische kaders, maar zeker ook richting bewoners die te maken krijgen met overlast. Philippa Wadsworth, trainer bij de leergang Sociale projectbegeleiding: “Er wordt vaak te laat of niet gecommunicee...

Agressie op de bouwplaats: wat te doen?

Bij woningrenovaties komen de medewerkers van Hegeman Bouwgroep regelmatig in contact met de bewoners. Ook met bewoners die afwijkend gedrag vertonen. “Het is niet altijd gemakkelijk om daar goed mee om te gaan. Tijd voor een training Omgaan met agressie”, aldus directeur Robert Meijerink.Afwijkend...

Leidt een hittegolf tot minder huur?

Wanneer het in een huurwoning tussen 1 april en 1 oktober vrijwel dagelijks warmer is dan 25°C, is zo’n woning dan nog normaal bewoonbaar? Of mogen we zo’n woning in huurrechtelijk opzicht ‘gebrekkig’ noemen? En als er sprake is van een gebrek, wie dient dat dan te verhelpen? De verhuurder of de huu...

3 vragen over huurdersparticipatie

Tijdens de eendaagse cursus ‘De Overlegwet en de huurdersorganisatie’ zijn er altijd diverse vragen over huurdersparticipatie. Enkele daarvan zetten we in dit artikel -met antwoord- op een rij.“In hoeverre is een bewonerscommissie of huurdersorganisatie verplicht?Deze particuliere verhuurder exploit...

Bewonersbegeleiding bij projecten, dat doe je er niet even bij!

Corporaties zijn van plan om 2,1 miljoen woningen CO2 neutraal te maken. Vrijwel alle huurders krijgen dus te maken met een verhuizing of met overlast als zij tijdens de werkzaamheden in de woning blijven wonen.Het ideaalplaatje is natuurlijk om samen met enthousiaste bewoners op te trekken. Om same...

Is bij gebreken alleen klagen voldoende voor een huurprijsvermindering?

Met enige regelmaat worden verhuurders geconfronteerd met huurders die melding maken van gebreken en in dat verband huurprijsvermindering eisen, maar – om uiteenlopende redenen – toch hun medewerking weigeren aan controle- en/of herstelwerkzaamheden. Dat een dergelijke houding voor een huurder niet...

“Ik word geprikkeld om anders naar zaken te kijken”

Na een bijeenkomst van het Platform Managers Wonen komt Tatjana Veenstra, teamleider bij Woonlinie, niet alleen opgeladen maar ook met praktische handvatten terug op haar werk. “Ik denk altijd: goed dat ik er weer geweest ben.”Wat is er zo goed dan aan de bijeenkomsten?“Inhoudelijk stelt het echt wa...

“Meer vooruitkijken en projectmatig werken”

Verdieping, verbreding, van reactief naar proactief reageren en dus naar vooruitdenken, de regie pakken. Het kwam allemaal aan bod tijdens de leergang die de gebiedsconsulenten van Stadlander volgden. “Het was pittig voor de deelnemers maar heeft veel opgeleverd”, aldus Brigitte Broijl, manager Gebi...

Kijkt u al uit naar uw volgende bewonersbijeenkomst?

Ik zit in een grote kantine in een school in Amsterdam Noord. Mijn collega geeft een presentatie aan een groep van 95 bewoners. Ik ben aanwezig om haar van feedback te voorzien op haar presentatievaardigheden. Ik ben onder de indruk. Ze staat haar mannetje. Of letterlijk, ze gaat met regelmaat zitte...

Woonconsulenten: dweilen met de kraan open?

De werkdruk voor woonconsulenten, sociaal adviseurs, wijkconsulenten, medewerkers klant, klantadviseurs, wijkadviseurs of medewerkers sociaal beheer, neemt enorm toe. Het aantal overlastzaken en problemen met zorgwekkende huurders blijft maar stijgen, blijkt uit de corporatiemonitor van brancheorgan...

Verwaarloosde tuinen: Bemoeien of laten?

Onlangs besloot corporatie Ieder1 om iets te doen aan de verwaarloosde tuinen in een straat. Ze stuurden een brief naar de bewoners, inclusief een bijlage met foto’s van 12 tuintjes die niet door de beugel konden. De reacties van de bewoners logen er niet om:"Schandpaal!Stasi-praktijken! Zou die med...

Woningcorporaties worden ten onrechte richting renovatie geduwd, maar moeten vooral zelf na blijven denken!

In het kader van het SER energieakkoord en meer recent het Klimaatakkoord in Parijs zijn er hoge verwachtingen rondom de energiebesparing die woningcorporaties in hun woningbestand gaan realiseren. Gemeentes hebben ambitieuze ambities geformuleerd om in 2050, of liever in 2030 al klimaat neutraal te...

Renovatie? Dit zijn uw sociale kansen!

"De woning stond zo vol met spullen dat de vaklui niet normaal konden werken. Gelukkig mochten we de spullen tijdelijk verwijderen van de huurder. Een ingehuurd schoonmaakbedrijf creëerde werkruimte voor de vakmannen, sloegen de spulletjes een paar dagen op en plaatsten daarna alles weer terug op de...

Sociale Projectbegeleiding: dat was peentjes zweten!

Toen ik nog maar pas als woonconsulent bij de corporatie werkte, werd ik meteen verantwoordelijk voor een renovatieproject, dat op grote weerstand stuitte bij de huurders van het complex. Ik werd -nog nietsvermoedend- uitgenodigd om onze plannen voor een renovatie toe te lichten aan de bewoners.De b...

Hoe juridisch is woonoverlast eigenlijk?

Veel trainingen die ik zie op gebied van woonoverlast hebben een juridische insteek. De trainer is meestal een advocaat die in de praktijk ook overlastprocedures voert. Dat lijkt logisch, maar hoe juridisch is het overlast vak eigenlijk?Volgens het CBS ervaart 35 % van de huishoudens jaarlijks overl...

Delen: