Blog

De Wet betaalbare huur: de tussenstand

De Wet betaalbare huur: de tussenstand

Met de Wet betaalbare huur (Wbh) staat er een behoorlijke verandering in huur- en verhuurland aan te komen. Er wordt – begrijpelijk – veel geschreven en gesproken over deze wet. Maar waar staan we nu precies?

Tip: blijft op de hoogte van de laatste wijzigingen in wet en regelgeving met de snelle opfriscursus Huurrecht

Is de datum van 1 juli 2024 haalbaar?

De Wet betaalbare huur is op 25 april 2024 aangenomen door de Tweede Kamer. Daarmee is het nog geen wet: de Eerste Kamer moet daarvoor ook met de wet instemmen. De Eerste Kamer heeft al laten weten geen haast te zullen maken met de behandeling van de wet en overweegt zelfs de Raad van State te vragen een nieuw advies uit te brengen over de wet.

Hoewel het kabinet had beoogd de wet op 1 juli 2024 in te laten treden, lijkt dat niet meer realistisch. Het ligt meer voor de hand dat de wet, als deze wordt aangenomen, op 1 januari of 1 juli 2025 in werking treedt.

Of de wet überhaupt in werking treedt, is tot de stemming in de Eerste Kamer nog onzeker. Hoewel de partijen die in de Tweede Kamer vóór de wet hebben gestemd in de Eerste Kamer samen 40 zetels (en daarmee een kleine meerderheid) hebben, stemmen fracties in de Eerste Kamer niet altijd hetzelfde als hun evenknie in de Tweede Kamer. Of de Eerste Kamer de wet zal goedkeuren, is dus zeker nog geen uitgemaakte zaak.

5 belangrijke wijzigingen van de Wet betaalbare huur

De Wet betaalbare huur (en het daarmee ingediende Besluit huurprijzen woonruimte, Bhw) verandert een aantal cruciale verplichtingen van verhuurders.

De belangrijkste daarvan zijn:

  • Introductie van een gereguleerd middensegment voor woninghuur: woningen tot en met 186 punten in het Woningwaarderingsstelsel (WWS) zijn vanaf de inwerkingtreding van de Wbh prijsgereguleerd, dat wil zeggen, voor deze woningen geldt een maximale huurprijs.
  • Het wordt strafbaar een woning te verhuren voor een hogere huurprijs dan toegestaan volgens het WWS. Nu is het nog aan de huurder om bij de Huurcommissie een lagere huurprijs af te dwingen; onder de Wbh zal de gemeente aan zowel particulieren als woningcorporaties boetes (tot thans maximaal € 103.000 bij herhaalde overtreding) op kunnen leggen. Particuliere verhuurders hebben na een derde overtreding voorts te vrezen voor de overname van het beheer (en bijbehorende huurinkomsten!) van hun foutief verhuurde woningen.
  • Verhuurders van woningen welke op basis van hun puntenaantal in het WWS voor een huurprijs onder de geldende liberalisatiegrens hadden moeten worden verhuurd, maar welke desondanks zijn verhuurd voor een hoger bedrag dan op basis van hun puntenaantal maximaal redelijk zou zijn geweest, zijn een jaar na inwerkingtreding van de wet strafbaar als zij die woningen blijven verhuren voor een huurprijs die hoger is dan op basis van het puntenaantal maximaal redelijk zou zijn.
  • De woning van drie of meer woningdelers zonder duurzame gemeenschappelijke huishouding beoordeeld aan de hand van het WWS voor onzelfstandige woningen (WWSO).
  • Verandering van het WWS en het WWSO: andere waardering, toevoeging en schrapping van meerdere rubrieken.

3 nieuwe wijzigingen voor de Wbh en het Bhw

De Tweede Kamer heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de Wbh en het Bhw. De hoogtepunten daarvan zijn:

  • Woningen met energielabels E, F en G krijgen zwaardere strafpunten (resp. -4, -9 en -15) in het WWS
  • Ook huurders in het vrije segment kunnen, net als huurders in het sociale of middensegment, naar de Huurcommissie om hun servicekostenafrekening te laten beoordelen.
  • De leges voor het verliezen van procedures bij de huurcommissie worden verhoogd als de verhuurder in een periode van vier jaar tijd al eerder een procedure bij de Huurcommissie heeft verloren, tot maximaal de kosten van de behandeling van het geschil (geschat op € 1.850).

Bijblijven op het gebied van huurecht?

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Tijdens de opleiding Huurrecht basis nemen de specialisten van VBTM Advocaten de wijzigingen met uw door.

Huurrecht is continu in beweging en het bijhouden van kennis is onverminderd belangrijk. Naast een goede basiscursus Huurrecht, is er ook een stevige verdieping in het Huurrecht of een snelle opfriscursus Huurrecht. Heeft u de voorkeur voor een specifiek rechtsgebied zoals regelgeving rondom ZAV’s, renovaties, bedrijfsruimte en schuldsanering? Bekijk het totaal aan opleidingen rondom het huurrecht.

Datum: 30-05-2024

Delen: