Blog

Checklist kwetsbare bewoners

Elke corporatie heeft kwetsbare huurders. Het is daarbij belangrijk om problemen snel te signaleren en op te lossen.

Deze checklist is een hulpmiddel om te bepalen in hoeverre uw corporatie problemen met kwetsbare huurders signaleert en oplost en biedt inzicht in mogelijke verbeterpunten voor uw aanpak bij de hulp van kwetsbare mensen.

Hoe gebruikt u deze checklist?

Vink de zaken af die bij uw corporatie op orde zijn. Bespreek of het voor de zaken die nog niet geregeld zijn, gegeven de situatie van uw corporatie en lokale situatie, nodig of wenselijk is om die overige punten op te gaan pakken.

Signaleren

 • In het gehele bezit zijn wijkbeheerders actief.
 • Personeel met klantcontacten is getraind in het herkennen van signalen dat er achter de voordeur een probleem is.
 • Vaklieden en onderhoudsmonteurs zijn getraind in het herkennen van signalen dat er iets mis is.
 • Vaklieden en onderhoudsmonteurs, ook die van aannemers, worden gestimuleerd om signalen te melden en doen dat ook.
 • Bij huurachterstanden gaan we, als er niet wordt gereageerd op betalingsherinneringen en aanmaningen, altijd op huisbezoek.
 • Als huurders niet mee werken aan onderhoud in de woning (zoals controle van de cv installatie) wordt dit opgevat als een signaal dat er mogelijk een probleem achter de voordeur is.
 • Wij onderhouden op wijk en buurtniveau netwerken met professionals zoals de wijkagent, gemeente en hulpverlening en ontvangen daar ook signalen dat er op een bepaald adres iets aan de hand is.
 • Wij werken samen met formele en informele bewonersorganisaties en ontvangen van hen signalen dat er op sommige adressen iets aan de hand is.

Preventie

 • We hebben duidelijke regels en beleid over het omgaan met de woning, de tuin en gemeenschappelijke ruimten.
 • In veel van onze wooncomplexen zijn leefregels van kracht, die door de bewoners zelf zijn opgesteld.
 • Wij controleren actief en spreken huurders die zich niet aan deze regels houden, direct aan.
 • Wij ondersteunen groepen vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor hun buurt.
 • Wij hebben onze zorgwekkende huurders goed in beeld.

Oplossen

 • Medewerkers zijn getraind in het omgaan met bewoners met verward gedrag.
 • We nemen deel aan netwerkoverleggen, waar wij problemen met zorgwekkende huurders inbrengen.
 • De hulpverlening in ons netwerk zoekt contact met de persoon, ook als deze zelf geen hulpvraag heeft geuit.
 • De hulpverlening komt snel in actie.
 • Wij maken met de hulpverlening zakelijke afspraken over doelstellingen en binnen welke termijn deze moeten zijn bereikt.
 • Als wij kwetsbare huurders ontruimen worden deze vrijwel altijd opgevangen en krijgen elders onderdak.
 • Medewerkers zijn getraind in het zorgvuldig aanpakken van woonoverlast en hanteren van gedragsaanwijzingen.

Datum: 31-01-2022

Delen: